Is die Moslems ’n bedreiging?

0
184
moslem.jpg

Is dit enigsins moontlik om met Moslems saam te werk? Is huidige en toekomstige oorloë onafwendbaar?

Is daar onder die huidige omstandighede enige terrein waar Christene en Moslems kan saamwerk en mekaar kan ondersteun, of moet die standpunt ingeneem word dat die Christendom radikaal teenoor die Islam staan?

Moslems = Antichris?

Moslems en Christene het ʼn ongelukkige geskiedenis. Deur die eeue het daar ernstige geskille ontstaan en is oorloë teen mekaar gevoer. Noord-Afrika waar die Christelike invloed groot was, het gely onder die aanvalle van Moslems en Christene is uitgedryf. Christene het weer gedurende die kruistogte probeer om Jerusalem, wat onder Moslem beheer gekom het, terug te wen vir die Christelike wêreld en wrede oorloë is geveg. Saladin, die Moslem-regeerder het Jerusalem weer in 1187 van die Christene teruggewen. Om hierdie rede is daar diegene wat meen dat daar geen moontlikheid bestaan om met mekaar saam te werk nie. Daar is dus Christene wat van oortuiging is dat die Islam die Antichris is. Volgens hierdie standpunt word gemeen dat Moslems Christus totaal verwerp en dat hulle dus ook ʼn radikale bedreiging vir die Christelike wêreld is. Daar is weer Moslems wat op hulle beurt beweer dat Christene verwerplike ongelowiges is.

Daar is dan ooreenkomste?

Daarteenoor is daar die standpunt van diegene wat van mening is dat die Monoteïstiese oortuiging van die Moslems dieselfde as dié van die Christene en die Jode is. Dit beteken dat samewerking moontlik is. Hulle is dan van mening dat die geloof in die bestaan van God die moontlikheid vir die aanhangers van die godsdienste open om wel saam te werk. Hierdie oortuiging word gevoed deur ʼn beskouing dat alle paaie na Rome lei en dat daar nie stelling teenoor mekaar ingeneem moet word nie.

Nog standpunte

ʼn Derde standpunt is dat daar na konsensus gesoek moet word. Volgens hierdie standpunt moet verskille in godsdienste oorkom word deur gemeenskaplike gronde te soek en dan vanuit die konsensus gronde vir gemeenskaplike optrede te vind.

Ander is weer van mening dat daar wel samewerking moontlik is op algemene vlak. Alhoewel daar verskille bestaan oor die oortuigings waarin ons glo, is daar tog moontlikhede om saam te werk op terreine waar die uitdaging vir almal dieselfde is.

Jesus die enigste Here

Vanuit die klassieke gereformeerde standpunt is beklemtoon dat Jesus Christus die enigste Verlosser is. Dit beteken dat enige samewerking altyd sou moes geskied vanuit die oortuiging dat Jesus die enigste Here is. Samewerking sou wel moontlik wees omdat God se genade oor alle mense baie groot is, maar die unieke karakter van die Christelike evangelie word deur diegene wat die standpunt handhaaf, deurgaans beklemtoon. Waar samewerking die uniekheid van Christus aantas, is dit ongewens.

Geen godsdiens die volle waarheid

Daarteenoor staan die standpunt wat deur die post-moderne Christelike wêreld voorgedra word. Volgens dié standpunt is godsdiens ʼn algemeen menslike saak. Geen godsdiens kan aanspraak maak dat dit voorrang bo enige ander godsdiens kan geniet nie. Geen godsdienstige leier of stigter kan daarop aanspraak maak dat hy of sy meer van die waarheid beetgehad het nie. Omdat dit volgens hulle so is, behoort daar samewerking op vele terreine te wees. Die een kan nie bo die ander gestel word nie, maar hulle kan wel saam hulle eie waarhede voordra, sonder om op enige wyse daarop aanspraak te maak dat hulle voorrang bo die ander geniet. Dit is noodsaaklik om saam te werk, meen hulle, omdat geen godsdiens die volle waarheid het nie en godsdienste by mekaar moet leer.

Daar bestaan dus verskeie standpunte wat wissel van volledige verwerping van enige samewerking tot volledige aanvaarding van mekaar as geregverdigde godsdienstige oortuigings.