O stryd tog!

2 Timoteus 3:2-5. “Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verrraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag daarvan sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.”

Die lewe is ‘n stryd!

Die liefde is ‘n stryd!

Persoonlike verhoudings is ‘n stryd!

Emosies is ‘n stryd!

Gesondheid is ‘n stryd!

Gewig is ‘n stryd!

Loopbaan is ‘n stryd!

Finansies is ‘n stryd!

Familie is ‘n stryd!

Vriende is ‘n stryd!

Godsdiens is ‘n stryd!

Alles en almal is ‘n stryd!

O wat ‘n stryd!

EK EK EK! 

EKSELF stry teen myself my eie stryd vir lewe en dood!

Die lewe draai om my en myself!

O ja hier op my eie-ek troon heers ek as die enigste koning van my lewe!

O ja hier swaai ek die septer soos ek wil!

Ek beheer. Ek manipuleer. Ek domineer.

God? Natuurlik weet ek van Hom!

Ken ek Hom? Nee! Ag asb, ek het nie tyd vir Hom nie. Letterlik en figuurlik, want Hy pas doodeenvoudig nie in my lewe se legkaart soos ek dit volgens my eie wil  bou nie!

O   S T R Y D!     S U G!   S U G!   S U G!

Almal van ons het al hierdie minus-mense by die negatiewe klub raakgeloop in hierdie lewe. Op die oog af kom hulle as die sagmoedige Neelsie’s en suutjies-poep Santjie’s voor! Botter kan in hulle mond smelt. Hul galante vleitaal sal jou voete onder jou uitslaan. Hul voorkoms dikwels ‘n toonbeeld van elegansie en uitmuntendheid. Grênd en lekker mense sal hulle genoem word deur diegene wat hulle nog nie leer ken het of gesien het wanneer die masker val nie, eish. Natuurlik het hulle ‘n vorm van godsdiens wat minder as niks beteken nie, want dit het geen substansie binne-in hulleself of hulle lewe nie. Dis net so leweloos en kragteloos as hulleself. ‘n Persoonlike verhouding met God Jesus Heilige Gees is net veraf woorde deur digte mis vir diesulkes. Dan is hulle so ewe verras hoekom hulle lewe en liefde nie uitwerk nie.

S E L F S U G / G  E L D G I E R I G/ G R O O T P R A T E R I G/ V E R W A A N D/

B E L E D I G E N D/ O N G E H O O R S A A M/ O N D A N K B A A R/

O N G O D S D I E N S T I G/ L I E F D E L O O S / O N V E R S O E N L I K/

K W A A D P R A T E R S/ B A N D E L O O S/ W R E E D/

S O N D E R  L I E F D E  V I R  D I E  G O E I E/ V E R R A A I E R S/

R O E K E L O O S/ H O O G H A R T I G/

L I E F D E  V I R  G E N O T  E E R D E R  A S  L I E F D E  V I R  GOD.

Is dit JY? Dit waarna jy daarbuite soek is eintlik hier binne jou te vind.

PS: No Jesus. No Peace. Know Jesus!

Vorige artikelOp die voetspore van die meesters saam met Uber
Volgende artikel[VROUE PRAAT OOR] Om nie kinders te kan hê nie
Blogger - Tania Delport
Tania Delport is terselfdertyd onkonvensioneel, passievol, vreesloos, kreatief, teen die grond neergegooi maar nie vernietig nie, vol blydskap en humor, Woord deurdrenk en geesvervuld, ‘n onvergeetlike persoonlikheid. Tania Delport se skryftalent is ‘n passie en natuurlike gawe van God maar ook stil-stil geïnspireer deur die welbekende skrywer Hennie Aucamp wat 20 Maart 2014 oorlede is. Sy het in die Stormberg hoogland in die Oos-Kaap grootgeword op die buurplaas vanwaar hy grootgeword het. Haar oom aan haar pa se kant was getroud met die suster van Hennie Aucamp, dus was hy deel van haar familie binnekring. Tania Delport is in haar finale seisoen van liefde en lewe. Haar prioriteit is haar man Pieter. Sy is toegewyd en gaan haar gawes met veral vroue deel. Tania Delport se G-I-L in die nag het L-I-G in die dag geword want God is Liefde. Haar lewe het vlerke gekry. Dis tyd vir joune! Besoek gerus haar web tuiste https://eet8eet.co.za