Só moet jy die skool bystaan

1618
skool kinders

Die leefwêreld van ons kinders verskil drasties van die manier waarop ons grootgeword het. So ook die stelsel waarin ons kinders skoolgaan.

Die leefwêreld van ons kinders verskil drasties van die manier waarop ons grootgeword het. So ook die stelsel waarin ons kinders skoolgaan.

Met groter toegang tot skole is daar baie meer kinders wat kan skoolgaan. Die onderwysdepartemente is die grootste departemente in al die provinsies met miljoene kinders en honderdduisende onderwysers wat geadministreer moet word.

Ouers se hulp ís nodig

Al hierdie veranderings het geweldige uitdagings vir onderwysdepartemente, skole en onderwysers gebring. Vir die onderwysstelsel is die kind die middelpunt. Hulle welstand is die belangrikste en alle besluite word geneem in die beste belang van die kind. Soms is ouers nie gelukkig met ’n sekere besluit nie, maar daar is altyd redes waarom sekere besluite geneem word. Daar is ’n beleid agter alles.

Skole is weer verantwoordelik vir die ontwikkeling van kinders, maar dit beteken nie dat ’n ouer geen verantwoordelikheid teenoor sy kind en die skool het nie. Ouers moet steeds primêr toesien dat sy kind ingeskryf word, die skool bywoon, stiptelik is, sy huiswerk doen en skoolgelde betaal word. ’n Ouer moet seker maak dat die kind verstaan dat die skool ’n gedragskode het wat nagekom moet word, dat sy kind skool toe gaan om te leer en dat hy sy huis- en leerwerk doen. Wees betrokke by jou kind. Kyk wat in sy boeke aangaan en dat die werk gedek word volgens wat deur die sillabus vereis word. As ouers net ’n positiewe beeld van skoolgaan aan ’n kind kan oordra, help dit onderwysers reeds verskriklik baie in hulle taak.

As ’n ouer het jy ook sekere regte wat jy mag en moet gebruik. Een daarvan is die reg om insae te hê in die skool se bestuur en besluitnemingsprosesse. Neem deel aan die skoolbeheerliggaamverkiesing en -vergaderings om besluite rondom jou kind te beïnvloed. Moedig ook ander ouers aan – hoe meer, hoe beter.

Die betaling van skoolgelde is ’n sensitiewe saak omdat baie ouers voel hulle word net gebruik om fondse in te samel. Skole volg ’n beleid waarin daar meer geld in armer gebiede as ander plekke toegeken word. Tog moet ouers besef dat skole nie kan klaarkom met die geld wat deur die Departement aan hulle gegee word nie. Dit is net hoe dit is!

’n Skool se beheerliggaam is verantwoordelik vir die opstel van ’n skool se begroting. Woon die begrotingsvergadering by en gee jou insette sodat jy nie na die tyd kritiek lewer oor hoe geld spandeer word nie.

Nog ’n manier waarop jy tot jou kind se opvoeding kan bydra is deur die spesifieke kennis en ervaring wat jy in jou loopbaan opgetel het aan die skool beskikbaar te stel.

Maak gebruik van beskikbare hulp

Onderwysdepartemente bied onder andere ouerskap-programme, asook programme waarin ouers opgelei word om hulle kinders te help met lees en wiskunde. Daar is selfs kursusse waarin ouers bygestaan en gehelp word waar hulle kinders gedragsprobleme het.

Benewens die vakadviseurs is daar in elke distrik ook skoolsielkundiges, maatskaplike werkers en leerondersteuningspersoneel. Hierdie ekstra ondersteuningsdienste is beskikbaar en ouers moenie huiwer om die skool te vra of sulke persone ingeroep mag word nie.

Elke skool het ’n komitee wat veronderstel is om kinders met leerstoornisse of agterstande te bespreek en ’n plan vir elke kind op te stel. Baie skole stel ook hulle eie sielkundiges aan, maar as jy dink dat daar ’n probleem is, het jy die reg om met ’n onderwyser of skoolhoof te praat. Die skool sal eers die kind assesseer om te bepaal of dit ’n ernstige geval is of iets wat hulle self kan hanteer. Indien die skool voel dat die probleem te groot vir hulle is om te hanteer, sal die kind verwys word.

Buitemuurse aktiwiteite en programme

’n Skool kan besluit of hulle sekere buitemuurse aktiwiteite wil aanbied. Indien hulle voel dit sal ’n positiewe bydrae tot hulle leerders se ontwikkeling lewer, is dit die skool se verantwoordelikheid om toe te sien dat dit ’n program van gehalte is. Veral gesien in die lig daarvan dat ouers daarvoor gaan betaal, moet daar geëvalueer word of kinders daarby gaan baat vind.

Elke skool moet ’n buitemuurse program hê en elke kind behoort aan ’n sport- of sportaktiwiteit, asook ’n paar kultuuraktiwiteite deel te neem. Op die ou end hang dit egter steeds af van die kind se belangstellings en wat sy ouers kan bekostig indien dit nie verniet deur die skool aangebied word nie.

Onderhoud gevoer met Linda Rose, hoofdirekteur van distrikte en skole van die Wes-Kaapse onderwysdepartement.