Wie en wat is die Heilige Gees?

0
1238
Heilige Gees

Hoe werk die Heilige Gees? Is die Heilige Gees bloot ʼn krag? Is die Heilige Gees vir jou slegs ʼn vaagheid, ʼn onpersoonlike krag of ’n invloed?

Hoe werk die Heilige Gees? Is die Heilige Gees bloot ’n krag? Is die Heilige Gees vir jou slegs ’n vaagheid, ’n onpersoonlike krag of ’n invloed?

Baie gelowiges leef in onkunde oor die Persoon en werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ʼn Iets, ʼn soort krag wat van God uitgaan, een of ander tipe geesteswerking. Daarom word die siening van die Drie-Enige God verwerp. Sommige verklaar dat God een is en dat Jesus bloot ʼn besondere profeet en wyse mens op aarde was en dat die Heilige Gees bloot ʼn geestelike krag is, maar nie Jesus of die Heilige Gees is God nie.

Die derde Persoon van die Drie Eenheid

Jesus praat van die Heilige Gees as die Parakletos, die Trooster, die Voorspraak, die Persoon wat ons kom bystaan (Joh. 14:16, 25 en 15:26). As Jesus die koms van die Heilige Gees verduidelik, praat Hy oor Hom as ʼn Persoon. In die Grieks is die woord vir “gees” onsydig en sal met “dit” vertaal kon word. As Jesus egter van die Heilige Gees praat,  gebruik Hy die woord “Hy” wat dui op ʼn Persoon (Joh. 16:7–14).

In die Bybel word van die Heilige Gees as ʼn Persoon gepraat. Daarom lees ons dat die Heilige Gees dinge “deursoek” (1 Kor. 2:10); Hy “ken die verborge dinge van God” (1 Kor. 2:11); die Heilige Gees “pleit en bid” vir ons by die Vader (Rom. 8:26-27); die Heilige Gees “leer” ons (Joh. 14:26); Hy “getuig oor die Vader” (Joh. 15:26) en “deel aan ons gawes uit” (1 Kor. 12:11). As ons vir sonde plek gee, druis dit totaal teen die aard van die Heilige Gees in en word die Heilige Gees “bedroef” (Ef. 4:30). Die gevaar bestaan ook dat ʼn mens die Heilige Gees kan “teenstaan en weerstaan” (1Tess. 5:19).

As die Heilige Gees nie ʼn mistiese krag of ʼn onpersoonlike mag  of ‘n bonatuurlike invloed is nie, maar ‘n Persoon, dan het dit baie belangrike konsekwensies. Die Heilige Gees wil in ‘n verhouding met ons lewe, met ons praat en wil ons lei om binne God se volmaakte wil te lewe.

Die derde Persoon van die Drie Eenheid

Die oordeel van God het oor Ananias en Saffira gekom omdat hulle gesondig het teen die Heilige Gees en dan word daar verduidelik dat hulle nie teen mense nie, maar teen God gesondig het (Hand. 5:4,9). Die Heilige Gees is met ander woorde nie net ʼn Persoon nie, maar is ook God.

God openbaar Homself aan ons as een Wese, maar drie Persone. By Jesus se doop bevestig die Vader uit die hemel dat Jesus Sy geliefde Seun is in Wie Hy ʼn welbehae het en terselfdertyd daal die Heilige Gees in die vorm van ʼn duif op Hom neer (Matt. 3:16-17). ʼn Verdere gedeelte wat die Eenheid tussen die drie Persone bevestig, is die opdrag om na al die nasies te gaan, hulle dissipels te maak en te doop “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” (Matt 28:19). Nog ʼn gedeelte waar God as drie Persone genoem word, is by Paulus se seënbede aan die Korintiërs (2 Kor. 13:13).

Die Heilige Gees is dus nie maar net ʼn krag, ʼn mag of ʼn invloed nie, maar God self. God is die Vader wat oor ons is en ons versorg en toevou in Sy liefde. God is ook Immanuel wat beteken “God met ons”. Hy is Jesus wat aarde toe gekom het om aan die kruis te sterf vir ons sonde. Hy is ook God in ons, God die Heilige Gees, wat ons sy tempel en woonplek kom maak het om by ons te bly.

Die Heilige Gees is die hemelse Wind

Op Pinksterdag het die gelowiges biddend saam gewag op die koms van die Heilige Gees. Skielik was daar ʼn geluid van ʼn stormwind en het die Heilige Gees gekom en hulle vervul (Hand. 2:2). Net na Jesus se kruisdood het Hy aan sy dissipels verskyn en oor hulle geblaas en vir hulle gesê om die Heilige Gees te ontvang (Joh. 20:22). Toe die wind nou in die bovertrek begin waai, het hulle geweet dat Jesus hemel toe is en op die troon in heerlikheid plek ingeneem het, vanwaar Hy nou die Heilige Gees gestuur het om in hulle te woon en by hulle te bly soos Hy belowe het. Die wind was nou soos die asem en teenwoordigheid van Jesus wat in hulle was.

Die Heilige Gees is onsigbaar soos die wind. Ons sien die wind se misterieuse bewegings en ervaar sy kragtige werking. Die Wind van God wil in ons waai en ons hele lewe verander. Die Wind van God wil ook waai oor hierdie wêreld en redding, vergifnis en nuwe lewe bring.

Die Heilige Gees is die hemelse Vuur

Johannes die Doper het gesê dat Jesus kom om te doop met die Heilige Gees en met vuur (Luk. 3:16). Na Jesus se hemelvaart het Hy die kerk met vuur uit die hemel gedoop met die uitstorting van die Heilige Gees (Hand. 2:3). Die tonge van vuur wat op elke gelowige neergekom het, was simbool van God se liefde wat hul harte aan die brand gesteek het.

Hierdie vuur van God het hul lewens gelouter en gesuiwer van die sonde. Die Gees van God is die Gees van Heiligheid en wil nie net in ons werk om oorwinning oor sonde te bewerk nie, maar wil ook verlore mense by hulle sonde en by vergifnis uitbring.

Hierdie vuur van die Heilige Gees het soos ‘n veldbrand versprei en al verder oor Judea en Samaria gebrand tot aan die uiteindes van die aarde. Die Heilige Gees het die gelowiges se harte so vol van God se liefde gemaak dat hulle daarvan oorgeloop het.

Die Heilige Gees is lewende Water

Die eerste verwysings in die Bybel oor die koms en die uitstorting van die Heilige Gees, gebruik die simboliek van water (Jes. 43:18-21, 44:3-5, Eseg. 47:1-12). Hierdie metafoor leer ons meer oor wie die Heilige Gees eintlik is, want waar water in die woestyn invloei, verander dit in ʼn tuin vol vrugte met blare van genesing. Hierdie water bring nuwe lewe en vreugde by mens en dier en almal begin om die Here te loof.

Die Heilige Gees is soos water vir ʼn dorstige mens. Hy wil die leemte in ons kom vul en ons diepste soeke en geestelike dors kom bevredig. Hy wil ons skoon was en kom vul met vrede en nuwe hemelse lewe.

Die Heilige Gees vul ons lewe so dat ons begin oorloop en fonteine van lewende water word (Joh. 7:37-39). Daarom begin ons vrug dra en al meer die eienskappe en karaktertrekke van Jesus vertoon. Die vrug van die Gees verskyn in ons: “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing …” (Gal. 5:22-23).  

Die Heilige Gees maak ons fonteine waarvan die water oorloop om ander mense te beïnvloed en geestelik nuut te laat word. Daarom gee die Heilige Gees aan ons gawes wat ons geestelik in staat stel om mense na Christus te lei. Hierdie bonatuurlike toerusting is onder andere: “… ’n woord van wysheid … ’n woord van kennis …  geloof …  gesondmaking … die krag om wonders te doen … om te profeteer …  om tussen die geeste te onderskei … om ongewone tale of klanke te gebruik … om dit uit te lê” (1 Kor. 12:8-10).

Wat is die vraag dan?

Die vraag is nie of jy nou teoreties verstaan wie die Heilige Gees is nie, die vraag is of jy ʼn verhouding met God die Heilige Gees het en of Hy jou lewe vul en beheer. Ervaar jy sy werking, sy gawes en sy vrug in jou lewe? Het jy al die volle beheer van jou lewe aan die Heilige Gees oorgegee? Volhard jy om te kies teen jou ou natuur en laat jy die Heilige Gees elke oomblik toe om jou lewe te beheer?